top of page

Algemene voorwaarden

  1. Klachten moeten gebeuren per aangetekende brief uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur.

  2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders vermeld.

  3. Bij niet betaling binnen deze termijn zonder enige aannemelijke reden, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest opleveren. De intrestvoet bedraagt hiervoor 1% per maand. Bovendien worden op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 125€.

  4. Ingeval van betwisting is alleen het Vredegerecht van het 2de kanton te Sint-Niklaas bevoegd of de rechtbanken in eerste aanleg van Dendermonde.

  5. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

Verplichtingen aangifteplichtige EPB (bouwheer)

De aangifteplichtige (bouwheer) verbindt er zich toe aan de EPB-verslaggever alle nodige gegevens ter beschikking te stellen, eventueel via tussenkomst van de verschillende partijen in het bouwproces (de architect en de betrokken aannemers), om de verslaggever in staat te stellen en toe te laten een EPB-aangifte op te stellen conform de uitgevoerde werken.De aangifteplichtige verbindt er zich toe de verslaggever tevens op de hoogte te brengen van alle wijzigingen die werden doorgevoerd in het ontwerp en/of de uitvoering. De opdrachtgever verwittigt de EPB-verslaggever van zodra de werken beëindigd zijn. De datum van “in kennis stelling” geldt als de einddatum van het aantal kalenderdagen.

Verplichtingen EPB-verslaggever

De verslaggever rapporteert in de EPB-aangifte de maatregelen die in de loop van het bouwproces werden genomen om aan de EPB-eisen te voldoen. De verslaggever berekent of het bouwproces voldoet aan de EPB-eisen. De verslaggever zal voor de aanvang van de werken een startverklaring opstellen en elektronisch indienen.De verslaggever verbindt er zich toe tijdig een EPB-aangifte op te stellen. Hij zal hiertoe gebruik maken van de daartoe van overheidswege ter beschikking gestelde EPB-software en produceert een EPB-aangifte die binnen een termijn van 12 maanden na ingebruikname van het gebouw ingediend zal worden bij het Vlaams Energieagentschap.De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de feitelijke toestand. De EPB-verslaggever draagt geen verantwoordelijkheid betreffende uitvoerings- of conceptfouten (conform Energieprestatiedecreet).

Verplichtingen Ventilatieverslaggever

De ventilatieverslaggever voert de ventilatieverslaggeving uit conform de wettelijke vereisten.De rapportering bij het einde der werken, na een bericht van de bouwheer, omvat een rapportering van de feitelijke toestand.Als ventilatieverslaggever regelen we geen ventilatiesysteem af. Dit dient steeds door de installateur van het ventilatie-onderdeel conform goed vakmanschap en conform de geldende eisen gemonteerd te worden.De ventilatieverslaggever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutief geïnstalleerde ventilatiesystemen.

Verplichtingen Veiligheidscoördinator (VC)

De veiligheidscoördinator-ontwerp verbindt er zich toe om zijn opdracht aan te vangen op het moment van ondertekening van het contract. De veiligheidscoördinator-uitvoering verbindt er zich toe om zijn opdracht aan te vangen bij de start van de bouwwerken. De veiligheidscoördinator zal zich op een gepaste manier laten verzekeren om zijn mogelijk contractuele en niet contractuele aansprakelijkheid te dekken, en dit in uitvoering van artikel 65 van het KB van 25/01/2001. De veiligheidscoördinator neemt geen enkele burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid over. De opdracht neemt een einde bij afgifte van het Post-Interventiedossier (PID).

Privacy

Uw persoonsgegevens worden door Nitra BV verwerkt op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling conform artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens die u ons meedeelt, worden opgeslagen in uw dossier in het kader van de wettelijke vereisten om uw project te kunnen verwerken. Uw gegevens worden enkel doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is om uw dossier verder te kunnen behandelen. U hebt het recht om deze gegevens te raadplegen en te laten verbeteren

bottom of page